Penafian
Undang-undang

  • line-element
    Penafian Undang-undang

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Bahan dan maklumat dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan, produk, maklumat, data, teks, grafik, audio, video, pautan atau item lain, disediakan oleh Export-Import Bank of Malaysia Berhad pada “sebagaimana sedia ada. asas ” dan “sebagaimana tersedia”. Rujukan kepada bahan dan maklumat yang terkandung dalam laman web termasuk bahan dan maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga.

 

Export-Import Bank of Malaysia Berhad tidak membuat sebarang waranti, representasi atau pengendorsan tersurat atau tersirat termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti hak milik, tanpa pelanggaran, kebolehdagangan, kegunaan, operasi, kesempurnaan, kekinian, ketepatan, kualiti yang memuaskan, kebolehpercayaan , kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan tapak web, bahan, maklumat dan/atau fungsi di dalamnya dan secara nyata menafikan liabiliti untuk kesilapan dan peninggalan dalam bahan, maklumat dan/atau fungsi tersebut. Tanpa mengurangkan perkara di atas dan/atau terma dan syarat perjanjian yang berkenaan yang mengawal semua produk dan perkhidmatan Export-Import Bank of Malaysia Berhad, langkah-langkah yang munasabah akan diambil oleh Export-Import Bank of Malaysia Berhad untuk memastikan ketepatan dan kesahihan semua maklumat yang berkaitan dengan transaksi dan produk Export-Import Bank of Malaysia Berhad yang berasal secara eksklusif daripada Export-Import Bank of Malaysia Berhad.Selanjutnya Export-Import Bank of Malaysia Berhad tidak menjamin atau menyatakan bahawa akses kepada keseluruhan atau sebahagian (s) laman web ini, bahan, maklumat dan/atau fungsi yang terkandung di dalamnya akan disediakan tanpa gangguan atau bebas daripada kesilapan atau mana-mana yang dikenal pasti. kecacatan akan diperbetulkan, atau tiada kelewatan, kegagalan, ralat atau kehilangan maklumat yang dihantar, tiada virus atau sifat pencemar atau pemusnah lain akan dihantar atau tiada kerosakan akan berlaku pada sistem komputer anda.

 

Bahan, maklumat dan fungsi yang disediakan dalam laman web ini tidak boleh dalam apa jua keadaan dianggap atau ditafsirkan sebagai tawaran atau permintaan untuk menjual, membeli, memberi, mengambil, mengeluarkan, memperuntukkan atau memindahkan, atau sebagai pemberian sebarang nasihat berkenaan dengan saham. , saham, bon, nota, faedah, unit amanah, dana bersama atau sekuriti lain, pelaburan, pinjaman, pendahuluan, kredit atau deposit dalam mana-mana bidang kuasa.

Anda hendaklah bertanggungjawab untuk menilai kualiti, kecukupan, kesempurnaan, kekinian dan kegunaan semua perkhidmatan, kandungan, nasihat, pendapat dan maklumat lain yang diperoleh atau boleh diakses melalui laman web; selanjutnya anda harus mendapatkan nasihat profesional pada setiap masa dan mendapatkan pengesahan bebas bahan dan maklumat yang disediakan di sini sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, perniagaan atau komersial berdasarkan mana-mana bahan atau maklumat tersebut.

 

Dalam apa jua keadaan atau kejadian Export-Import Bank of Malaysia Berhad tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berbangkit, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan atau sebarang tindakan undang-undang yang diambil timbul daripada, atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

Search

Ikut kami

Laman web ini responsif mudah alih dan terbaik dilihat dalam Google Chrome dan Safari.

Maklumat Terkini

Kisah Kejayaan

Takaful & Insurans Kredit